19 Tetor

Ti Je Krijuar Për Shërbesë!

Duket sikur ka rënë një çikë dëshira për të shërbyer në kishë. Uroj që ky shkrim të të inkurajojë për të dhënë kontributin tënd sepse është një nga qëllimet e jetës sonë, të shërbejmë. Ja si thuhet… 
“Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira (për të shërbyer) që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to.” Efesianëve 2:10

Romakëve 12:1-8 Janë 4 gjëra kyçe për shërbesën:  

E Para: Çdo Besimtar Duhet Të Shërbejë!
Perëndia i thërret të gjithë besimtarët t'i shërbejnë botës dhe kishës. Të jesh i krishterë është të jesh si Krishti. Marku 10:45 “Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave.”
Shërbimi është diçka që pritet nga çdo ndjekës i Krishtit sepse...  
Çdo besimtar: Është krijuar për shërbesë Efes. 2:10, është shpëtuar për shërbesë 2 Tim.1:9, është thirrur për shërbesë 1 Pjetrit 2:9-10, ka dhunti për shërbesë 1 Pjetrit 4:10, ka autoritet për shërbesë Mat. 28:18-20, është urdhëruar për shërbesë Mat.20:26-28, duhet të përgatitet për shërbesë 1 Kor.12:27, ka nevojë për shërbesë dhe do të shpërblehet për shërbimin e tij Kol. 3:23-24.

E Dyta: Çdo Shërbesë Është E Rëndësishme
Të gjithë personat që shërbejnë janë njëlloj. Nuk ka një shërbesë më të rëndësishme se tjetra; ja si thuhet te 1 Korintasve 12:18-22 “Perëndia ka vënë çdo gjymtyrë të trupit si ka dashur... Syri nuk mund t’i thotë dorës: ‘Unë nuk kam nevojë për ty’, dhe po ashtu koka nuk mund t’u thotë këmbëve: Unë nuk kam nevojë për ju. Madje, gjymtyrët e trupit që duken se janë më të dobëta, janë shumë më të nevojshme se të tjerat.”           

E Treta: Ne Jemi Të Varur Nga Njëri-Tjetri
Jo vetëm që çdo shërbesë ka rëndësi por çdo shërbesë lidhet me të tjerat. Si puna e lojës me pazëll, çdo pjesëz ka rëndësi që të dalë pamja e plotë. Po mungoi qoftë edhe një, do të bjerë në sy direkt vendi bosh. Duhet lidhemi, të varemi nga njëri-tjetri dhe të bashkëpunojmë bashkë. 

E Katërta: Shërbesa Është Shprehje E Gjithë Jetës Time (5 Elementët)
Këto 5 elementë caktojnë se cila duhet të jetë shërbesa e një personi, të gjitha bashkë shkojnë me atë shërbesë që ka Perëndia për ty, jo vetëm njëra por çdo gjë që përdor Perëndia për shërbesën që Ai pret nga ty:
1-Dhuntitë frymërore, 2-Pasioni, 3-Aftësitë, 4-Personaliteti, 5-Përvojat.
Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia, ti më ke endur në barkun e nënës sime. Unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme; veprat e tua janë mrekullueshme, dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një e fshehtë për ty kur u formova në fshehtësi duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë e tu panë masën pa trajtë të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende.” Psalmi 139:13-16

Për të gjetur vendin e duhur për shërbesë analizoji me kujdes këta pesë elementë: Dhuntitë frymërore, Zemra (pasioni),Aftësitë, Personaliteti, Përvojat. Nëse është ndihmë për ty, dua të ndaj me detaje për secilën nga këto të 5-ta në javët në vazhdim. 


Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonohu me Email

>